Skip directly to content

Privacy

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens betreffende de cliënt, namelijk onder meer die welke betrekking hebben op zijn identiteit, zijn woonplaats, zijn persoonlijk statuut, zijn tegoeden en de verrichtingen die hem betreffen, worden opgeslagen in een of meer bestanden van de maatschappij met inachtneming van de in Luxemburg geldende wetgeving. Overeenkomstig de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt de cliënt ervan in kennis gesteld dat de "verantwoordelijke voor de verwerking" Argenta  Luxembourg  is.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van de rekeningen, het beheer van de verrichtingen, het beheer van de contractuele relaties, het beheer van de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen en van de voorkoming van onregelmatigheden, de opstelling van statistieken en tests, commerciële doeleinden en direct marketing betreffende financiële of verzekeringsproducten, of betreffende andere producten die door de maatschappij worden gepromoot. 
De gegevens van de cliënt kunnen door de maatschappij eveneens worden gebruikt voor de marketing van producten en diensten die door derden worden voorgesteld, zonder dat de maatschappij de gegevens van de cliënt echter aan deze derden mag meedelen. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

De cliënt gaat ermee akkoord dat de maatschappij persoonsgegevens die op hem betrekking hebben meedeelt aan de verbonden ondernemingen of aan de ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe de maatschappij behoort.

De cliënt erkent en, voor zover als nodig, aanvaardt dat de maatschappij krachtens de geldende reglementering ertoe gehouden kan zijn bepaalde inlichtingen of documenten betreffende de cliënten, hun rekeningen en de verrichtingen die zij hebben gedaan te verstrekken aan de beursautoriteiten, aan het CSSF, aan soortgelijke buitenlandse autoriteiten, alsmede in het algemeen aan elke gerechtelijke of administratieve overheid.

Dit akkoord geldt eveneens ingeval het meedelen van gegevens aan de voornoemde personen gebeurt naar een land dat geen lid is van de Europese Unie, dat een passend beschermingsniveau biedt.

De cliënt is ertoe gerechtigd zich per brief, die aan de maatschappij moet worden gericht, kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor commerciële doeleinden of direct marketing.

De cliënt is ertoe gerechtigd te vragen de gegevens te raadplegen die hem betreffen en onjuiste gegevens te laten rechtzetten. Daartoe richt de cliënt een brief aan de maatschappij samen met een bewijs van zijn identiteit.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Argenta  Luxembourg  behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.